Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiada radnemu

Redakcja
Małgorzata Matczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, wystosowała oświadczenie w związku z wynikami kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dyrektor odpowiada przede wszystkim na komentarze radnego powiatowego Roberta Gawła, dotyczące zorganizowanego w grudniu szkolenia.

Przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrola miała charakter doraźny a jej przedmiot obejmował wybrane wydatki realizowane w ramach planu finansowego w 2012r, a w miarę potrzeb także w innych latach w tym w szczególności:
1) sposób ich ujęcia w planie finansowym i księgach rachunkowych,
2) stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych,
3) źródła finansowania wydatków,
na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie jako jednostka budżetowa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych posiada system kontroli zarządczej, który obejmuje również gospodarkę finansami urzędu. Urząd planując i wydatkując środki stosuje między innymi zapis ustawy o finansach publicznych, a dokładnie art. 44 – wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym. W tym celu zostały wdrożone wewnętrzne procedury, z których wynika, że przed realizacją jakiegokolwiek zadania sprawdzane jest zabezpieczenie w planie finansowym; jednostka nie zaciąga zobowiązań przekraczających ustalony limit wydatków.

Niestety nieustannie zmieniające się przepisy prawa w Polsce wymuszają konieczność ciągłego weryfikowania posiadanej wiedzy. Pracodawca w tym przypadku dyrektor jednostki jest zobligowany do podnoszenia kwalifikacji pracowników, obowiązek podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu wynika m.in. z przepisów:
- art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 18, i art. 99 b ustawy z dnia 2 0 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Środki z Funduszu Pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznaje powiatowi gnieźnieńskiemu na podstawie decyzji, w treści której środki podzielone są w następujący sposób:
-oddzielna pula środków przeznaczona jest na finansowanie programów łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rzecz osób bezrobotnych,
- oddzielna pula środków przeznaczona jest na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w ramach których uwzględnione są m.in. koszty szkoleń kadr publicznych służb zatrudnienia.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie szkoleń jest ustalana w oparciu o art.109a ust.2 w związku z art. 108 ust.1 pkt.38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z treścią powołanego wyżej przepisu,
koszty szkoleń finansowane ze środków Funduszu Pracy nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat

Przeprowadzone szkolenie z zakresu informacji publicznej było ujęte w planie szkoleń oraz planie zamówień publicznych na rok 2012. Planując i realizując szkolenie urząd przestrzega zasady, zgodnie z którą uczestnikami sz
koleń będą pracownicy, dla których tematyka szkoleń pozostaje w bezpośrednim związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na danym stanowisku pracy. Z uwagi na fakt, że Urząd posiada wdrożoną politykę
bezpieczeństwa informacji i przeszedł w tym zakresie stosowny audyt a także organizację pracy w urzędzie (w tym
zastępowalność pracowników podczas ich nieobecności) oraz powszechność stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w urzędzie, szkolenie było zaplanowane dla wszystkich pracowników (czas realizacji III, IV kw
artał 2012).

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wskutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym – przetarg nieograniczony. Wartość zamówieniaoszacowano na poziomie 16.000,-zł. Zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17 listopada 2009r. nr KIO/UZP 1400/09 wartość
szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalana przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania, nie musi odzwierciedlać aktualnych cen rynkowych.

Ustalenie wartości zamówienia na tak niskim poziomie wyraźnie wskazuje na kierowanie się urzędu zasadą gospodarności i racjonalności wydatków oraz zamiarem oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Przy ponoszeniu wydatków ujętych w planach finansowych urząd stosuje i przestrzega zasad określonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 1, art. 162 pkt 3 w zw. z art. 254 pkt 3 i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza szacunkową wartość zamówienia, ale jednocześnie nie przekracza wysokości kwoty, którą zamawiający zamierzał i mógł przeznacz
yć na sfinansowanie zamówienia, nie ma podstaw do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.
zm.). PUP w Gnieźnie nie miał zatem prawnej możliwości unieważnienia postępowania, ponieważ posiadał środki umożliwiające udzielenie zamówienia.

Przetarg przeprowadzono dwukrotnie, przy czym pierwszy unieważniono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wyłoniona oferta w wyniku przeprowadzonego postępowania była ofertą z najniższą ceną. Należy podkreślić, że cena oferty wybranej nie odbiegała od aktualnych cen szkoleń. Nie była też to cena najwyższa w porównaniu z cenami innych szkoleń zewnętrznych adresowanych dla kadr publicznych służb zatrudnienia.

Miejsce szkolenia zostało wskazane przez wyłonionego wykonawcę w załączonej ofercie.

Dodać należy, że z uwagi na przepisy prawa pracy w tym dobowy wymiar czasu pracy oraz konieczność zachowania prawa do 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku szkolenie mogło odbyć się tylko w piątek co znacząco wpłynęło na wybór menu.

Urząd stoi na stanowisku, że o charakterze spotkania decyduje cel, w jakim zostało zorganizowane i zrealizowane a nie składniki menu będące częścią usługi gastronomicznej.
Celem tego szkolenia było przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa w obszarze dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez wykładowcę zatrudnionego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. nadzwyczajnego. dr hab. Mariusza Jabłońskiego co zagwarantowało wysoki
poziom szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał stosowny certyfikat o jego ukończeniu.

Reasumując, to nie kadry publicznych służb zatrudnienia tworzą prawo w Polsce. One je jedynie stosują w codziennej działalności. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji kadr urzędniczych wynika z odpowiednich wyżej cytowanych przepisów prawa. Czy wszystkie narzucone prawem obowiązki spoczywające na Dyrektorze Urzędu Pracy, a szczególnie te z zakresu zamówień publicznych oraz promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są
zasadne i logiczne? To nie urzędnicy powinni na to pytanie odpowiedzieć. Na temat problemów ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych donoszą media ogólnopolskie nieustannie. Problemy firm drogowych przy okazji budowy dróg przed Euro 2012 są tego dobitnym przykładem.

Czy jest jednak coś niestosownego, że przełożony skorzystał z okazji obecności wszystkich pracowników w jednym miejscu i złożył po dziękowania za całoroczną pracę i życzenia z okazji zbliżających się świąt?

W odniesieniu do zdziwienia, że w niniejszym szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy urzędu informuję, że konieczność posiadania wiedzy w zakresie dostępu do informacji publicznej dotyczy całej kadry PUP. Należy mieć na uwadze, że urząd posiada ogromną ilość informacji na temat spraw osobistych wielu tysięcy osób korzystających z usług urzędu. To samo dotyczy przedsiębiorstw będących klientami urzędu. Urząd boryka
się ze zbyt małą ilością pracowników w stosunku do ilości obsługiwanych osób bezrobotnych, stąd nie rzadko osoby tzw. techniczne (np. sprzątaczka, informatyk) mają również wpisane w zakresie swoich obowiązków pracowniczych zastępowanie innych pracowników tzw. pierwszego kontaktu. W praktyce takie sytuacje nie
należą do rzadkości (szczególnie w okresach nasilenia chorobami w miesiącach zimowych).

Ważnym czynnikiem jest również i to, iż w sytuacji kryzysu gospodarczego, gdzie liczba osób bezrobotnych wzrasta, stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy nie zmienił się. Ta sama kadra urzędników obsługuje o 1
000 osób więcej niż przed rokiem. Stąd, konieczność wprowadzenia elastycznego systemu zastępstw, a jednocześnie rozważne zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji.

Podsumowując, przedmiot i wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej są odmienne od osobistej oceny Prezes RIO wyrażonej w korespondencji służbowej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Jestem w stanie zgodzić się z Panem Radnym Robertem Gawłem, że polski system prawny jest niedoskonały. Jako dyr
ektor urzędu jestem jednak zobligowana do stosowania obowiązujących przepisów prawa.

Zarzut dotyczący marnowania pieniędzy publicznych uważam jednak za niesłuszny i krzywdzący. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie nie raz udowodnił, że jest skuteczny w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została
zbadana efektywność zatrudnienia osób bezrobotnych korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. W województwie wielkopolskim, spośród 31 powiatów ziemskich, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uplasował się na 1. pozycji z efektywnością na poziomie 90,6% , przy średniej wojewódzkiej na poziomie 66,3%. Fakt ten dobitnie świadczy o tym, że urząd wydaje środki w sposób przemyślany i efektywny.

Małgorzata Matczak
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Gnieźnie

Zobacz koniecznie o co chodzi:
Gniezno: Powiatowy Urząd Pracy szkolił pracowników za 590 zł od osoby. Za 5 godzin!
A potem:
Poseł Ruchu Palikota: Radny przypisuje swoje nie swoje zasługi

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera

Polski rynek pracy otwiera się na Białoruś

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.