Punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze” już działa

Materiał informacyjny Miasta Gniezno

W Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Uruchomienie punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta Gniezna aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie obsługiwanym przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, można uzyskać informacje o zasadach programu, skonsultować wniosek o dofinansowanie lub płatność, uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz pozostałych dokumentów, złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Poznaniu gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno-informacyjny przyjmuje interesantów w godzinach:

 • Poniedziałek:14.30-16.30
 • Wtorek: 10.00-14.00
 • Czwartek: 7.30-11.30.

Z punktu mogą korzystać mieszkańcy Gniezna, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty pod nr tel. 61 426 04 76.

Podstawą utworzenia punktu jest porozumienie zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem Gnieznem.

Podstawowe informacje o programie „Czyste powietrze”:

 • Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.
 • Dotacja może wynosić do 25 000 zł (+ 5000 zł z fotowoltaiką) dla podstawowego poziomu dofinansowania – Część I Programu i 32 000 zł (+ 5000 zł z fotowoltaiką) dla podwyższonego poziomu dofinansowania – Część II Programu.
 • Podstawowy poziom dofinansowania: Roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł (wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta.
 • Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  - 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego są wydawane dla mieszkańców Miasta Gniezna, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Pocztowa 11, Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się na stronie MOPS Gniezno: mops.gniezno.pl/www2/czyste-powietrze/

Pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie jest założenie konta na Portalu beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/. Wniosek o udzielenie dotacji jest interaktywny, dlatego wypełniany jest elektronicznie.

Więcej informacji:

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosgw.poznan.pl

Dodaj ogłoszenie